Archiv

 

CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii

Registrační číslo projektu: LM2011022

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Program: Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI (2010-2017)

Období řešení projektu: 1.1. 2012 - 31.12. 2015

Obsah a cíl projektu: Cílem projektu CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii je vybudování špičkové infrastruktury pro realizaci základního a aplikovaného výzkumu v oblasti chemické biologie a genetiky, která bude partnerem pan-evropské ESFRI infrastruktury EU-OPENSCREEN. Chemická biologie/genetika se snaží identifikovat molekuly, které mohou být následně velmi široce použity např. jako nástroje pro další výzkum v oblasti biomedicíny nebo jako základ pro vývoj nových léčiv.

 

 

 

Vývoj nových chemických sloučenin využitelných v protinádorové terapii a regenerativní medicíně

Registrační číslo projektu: FR-TI4/802

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program: FR-TIP (2009-2017)

Období řešení projektu: 1.1. 2012 - 31.12. 2015

Obsah a cíl projektu: Většina dospělých tkání obsahuje populaci tkáňově specifických kmenových buněk zajištující fyziologickou obnovu tkáně. Biologie kmenových buněk je regulována relativně malým počtem buněčných signalizací. Častým důsledkem narušeni této regulace je nádorová transformace poškozené buňky. Cílem projektu je pomocí metod tzv. chemické genetiky identifikovat, charakterizovat a uvést na trh s biomedicínskými produkty chemické sloučeniny, které svoji biologickou aktivitou podporují uchování kmenových buněk v nediferencovaném stavu anebo naopak, které indukují řízenou smrt buněk rakovinných. V rámci řešení projektu budou syntetizovány a otestovány velké skupiny malých chemických molekul, jejichž biologické vlastnosti budou sledovány speciálně vyvinutými testy přímo na živých buňkách. Protinádorová aktivita vybraných sloučenin bude dále testována na pokusných myších, které díky změnám v chromozomální DNA spontánně vyvíjí rakovinu střeva.

 

 

 

ReceptorX: Integrovaná platforma pro identifikaci a vývoj nových léčiv

Registrační číslo projektu: TA02010212

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

Program: TA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (2011-2019)

Období řešení projektu: 1.1. 2012 - 31.12. 2015

Obsah a cíl projektu: V rámci projektu ReceptorX bude vytvořena technologická a informatická platforma pro profilování jaderných receptorů. Projekt je založen na spolupráci odborníků z oblastí výzkumu jaderných receptorů a testování aktivit sloučenin s vysokou propustností (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.); organické syntézy, toxikologických, farmakokinetických a farmakodynamických studií (APIGENEX s.r.o.) a cheminformatiky (Vysoká škola chemicko-technologická). Hlavním cílem projektu je identifikace biologicky aktivních látek pro vývoj léčiv pro závažná lidská onemocnění.

 

 

 

 

 

 

 

CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii

Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/24020

Poskytovatel: Hlavní město Praha

Program: Operační program Praha - Konkurenceschopnost, www.oppk.cz

Období řešení projektu: 1.3. 2011 - 16.5. 2013

Obsah a cíl projektu: Obsahem projektu je vybudování infrastruktury, která kvantitativně i kvalitativně posílí základní výzkum v oblasti chemické biologie a genetiky. Jedná o pořízení integrované robotické sestavy pro testování aktivit sloučenin s vysokou propustností, sestavy pro automatizovanou mikroskopickou analýzu s vysokou propustností, integrovaného robotického zařízení pro uchovávání chemických sloučenin a vybudování laboratorního zázemí pro tyto technologie. Cílem projektu je vybudovat národní infrastrukturu chemické biologie včetně národní sbírky a databáze sloučenin. Hlavní náplní infrastruktury bude testování biologických aktivit těchto sloučenin a hledání nástrojů, sond a metod určených pro základní výzkum obecných procesů v buňce, mechanismů vzniku onemocnění a možnosti ovlivnění patofyziologických drah v buňce.

 

Technologická platforma label-free

Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/28026

Poskytovatel: Hlavní město Praha

Program: Operační program Praha - Konkurenceschopnost, www.oppk.cz

Období řešení projektu: 1.9. 2012 - 30.4. 2013

Obsah a cíl projektu: Náplní projektu je pořízení přístrojového vybavení pro neinvazivní monitorování změn v živých systémech v reálném čase, které kvantitativně i kvalitativně posílí technologické zázemí pro realizaci výzkumu v oblasti chemické biologie a genetiky. Tato oblast výzkumu se snaží identifikovat molekuly, které mohou být použity jako nástroje pro další výzkum v oblasti biomedicíny nebo pro vývoj nových léčiv. Konečným cílem projektu je testování a optimalizace účinnosti a míry cytotoxicity cytostatik a ostatních látek, které umožní jejich použití v léčbě nádorových onemocnění. Dojde k posílení nejen základního výzkumu, ale především výzkumu se silným aplikačním potenciálem. Výstupy projektu budou využívány k vývoji a optimalizaci nových potenciálních léčiv ve spolupráci s ostatními vědeckými pracovišti a malými a středními podniky (MSP). Přístroje rozšíří stávající vybavení laboratoří v rámci Národní infrastruktury chemické biologie CZ-OPENSCREEN a Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze.

 

 

 

EU - OPENSCREEN

Registrační číslo projektu: 261861

Poskytovatel: Evropská unie

Rámcový program: FP7 - INFRASTRUCTURES

Období řešení projektu: 1.11. 2010 - 30.4. 2015

Obsah a cíl projektu: Přípravná fáze projektu EU-OPENSCREEN tvoří základ pro výstavbu a provozování celoevropské infrastruktury otevřených platforem pro screening v oboru chemické biologie. EU-OPENSCREEN přinese spojení laboratoří z 12 evropských zemí, které pokryjí veškeré aspekty chemické biologie, jako je například zobrazovací metoda HTS, vytváření sbírky sloučenin a vývoj testovacích postupů a jiné, stejně jako vytvoření centrální databáze, vzdělávání vědců a pracovníků platformy a šíření získaných informací. Infrastruktura bude používána výzkumníky z univerzit, výzkumných ústavů a malých a středních podniků v Evropě, kteří mají buď omezený, nebo žádný přístup ke zdrojům a odborným znalostem, kterými infrastruktura bude disponovat. EU-OPENSCREEN udrží Evropu v čele biologických a lékařských věd a bude stimulovat průmyslový výzkum a komerční využití. S cílem vytvořit efektivní síť center bude projektu EU-OPENSCREEN řešit v přípravné fázi následující problémy: uživatelsky zaměřená strategie přístupu, fyzické požadavky na infrastrukturu, vhodné datové standardy a rámec pro databázi k archivaci a poskytování výsledků vědecké komunitě, plán finančního řízení pro výstavbu a udržitelný provoz infrastruktury ve spolupráci s vnitrostátními orgány pro financování, právní přístup týkající se práv k duševnímu vlastnictví, vhodnou právní a správní strukturu, rozvoj vzdělávání v chemické biologii tak, aby bylo zajištěno vzdělávání vědců a pracovníků platformy, centrální informační bránu ve formě webových stránek a šíření podnikatelského plánu pro zúčastněné strany a koordinaci s národními strategiemi financování.